thai2english logo

ที่นั่ง

 • Transliteration
  têe nâng
 • Thai Phonetic
  [ ที่ นั่ง ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • ที่นั่งของคุณอยู่ทางนี้ครับ
  têe nâng kŏng kun yòo taang née kráp
  Your seat is right this way.
 • คนที่นั่งอยู่ที่บาร์นะ
  kon têe nâng yòo têe baa ná
  The one sitting at the bar.
 • หาที่นั่ง
  hăa têe nâng
  Take your seats.
 • หาที่นั่งคุยกันเถอะ
  hăa têe nâng kui gan tùh
  Let's find a place to talk.
 • นั่นที่นั่งฉันนะ
  nân têe nâng chăn ná
  That's my seat.
 • นี่เป็นที่นั่งของคนร้าย
  nêe bpen têe nâng kŏng kon ráai
  This is the villain's seat.