thai2english logo

ที่ทำงาน

 • Transliteration
  têe tam ngaan
 • Thai Phonetic
  [ ที่ ทำ งาน ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • แล้วที่ทำงานล่ะเป็นไงบ้าง
  láew têe tam ngaan lâ bpen ngai bâang
  How are things at work ?
 • พี่ · จากที่ทำงานนะ
  pêe · jàak têe tam ngaan ná
  Sis, it is from work.
 • อยู่ที่ทำงาน
  yòo têe tam ngaan
  At the office.
 • จากที่ทำงานค่ะ
  jàak têe tam ngaan kâ
  It is from work.
 • พวกเขายังอยู่ที่ทำงาน
  pûuak kăo yang yòo têe tam ngaan
  They are still at work.
 • ที่ทำงานผมอยู่ใกล้ๆ · นี่เอง
  têe tam ngaan pŏm yòo glâi glâi · nêe eng
  My workshop is just nearby.