thai2english logo

ที่ทาง

 • Transliteration
  têe taang
 • Thai Phonetic
  [ ที่ ทาง ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • ที่ทางรถไฟ
  têe taang rót fai
  By the train tracks.
 • ที่ทางรถไฟเหรอ · ใช่
  têe taang rót fai rĕr · châi
  The train tracks ? Right.