ทีท่า

  • Transliteration
    tee tâa
  • Thai Phonetic
    [ ที ท่า ]