thai2english logo

ที่จะ

 • Transliteration
  têe jà
 • Thai Phonetic
  [ ที่ จะ ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • ไม่คุ้มค่าเหรอที่จะตายเพื่อมัน
  mâi kúm kâa rĕr têe jà dtaai pêuua man
  Isn't that worth dying for ?
 • ผมได้แต่รอที่จะตื่นขึ้น
  pŏm dâai dtàe ror têe jà dtèun kêun
  I just had to wait it out.
 • ไม่มีเหตุผลที่จะไปไหน
  mâi mee hèt pŏn têe jà bpai năi
  There's no reason to go.
 • เขาสาบานที่จะแก้แค้น
  kăo săa-baan têe jà gâe káen
  She swore revenge.
 • มันต้องการที่จะถูกค้นพบ
  man dtông gaan têe jà tòok kón póp
  It wants to be found.
 • เฉพาะที่นั่นเท่านั้นที่จะทำลายมันได้
  chà-pór têe nân tâo nán têe jà tam laai man dâai
  Only there can it be unmade.