thai2english logo

ที่เกิด

 • Transliteration
  têe gèrt
 • Thai Phonetic
  [ ที่ เกิด ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • นั่นแหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นล่ะ
  nân làe keu sìng têe gèrt kêun lâ
  That's what happened.
 • ใช่ · นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้น
  châi · nân keu sìng têe gèrt kêun
  Yeah. That's what happened.
 • อย่างที่เกิดขึ้นกับคุณ
  yàang têe gèrt kêun gàp kun
  As happened you to you.
 • ขอโทษสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นครับ
  kŏr tôht săm-ràp rêuuang têe gèrt kêun kráp
  Sorry about what happened.
 • นั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้น
  nán keu sìng têe gèrt kêun
  That is what happened.