thai2english logo

ที่

 • Transliteration
  têe
 • Thai Phonetic
  [ ที่ ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • ยังไงก็ · ตอนนี้เป็นเวลาที่ไม่ดีเลย
  yang ngai gôr · dton-née bpen way-laa têe mâi dee loiie
  Anyway, now is a bad time.
 • ผมมากกว่าที่ควรขอบคุณ
  pŏm mâak gwàa têe kuuan kòp kun
  I am more thankful.
 • นั้นน่ะเหรอที่คุณเรียกว่าความรัก
  nán nâ rĕr têe kun rîiak wâa kwaam rák
  Is that what you call love ?
 • อย่างที่เห็น · เขาปล่อยผมให้เป็นอิสระ
  yàang têe hĕn · kăo bplòi pŏm hâi bpen ìt rá
  You see, he set me free.
 • ยินดีที่ได้รู้จักนะค่ะ
  yin dee têe dâai róo jàk ná kâ
  Was nice meeting you.
 • ครั้งสุดท้ายที่เช็คดูก็งั้นนะ
  kráng sùt táai têe chék doo gôr ngán ná
  Last time I checked.