ทิศอิสานทิด-อิ-สาน
tít-ì-săan
  • Noun
    Northeast

    Components
Terms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2018 thai2english.com.
Colombian Spanish