ทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิด ตะ-วัน ออก เฉียง ไต้
tít dtà-wan òk chĭang dtâiTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2018 thai2english.com.
Colombian Spanish