ทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิด ตะ-วัน ออก เฉียง ไต้
tít dtà-wan òk chĭang dtâiTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish