thai2english-logo
search

ทำงาน

 • Transliteration
  tam ngaan
 • Thai Phonetic
  [ ทำ งาน ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • ผมทำงานที่นี่
  pŏm tam ngaan têe nêe
  I work here.
 • คุณไม่ได้ทำงานจริงๆ · น่ะเหรอ
  kun mâi dâai tam ngaan jing jing · nâ rĕr
  You really don't work ?
 • ทำงานอยู่ที่นี่เหรอ
  tam ngaan yòo têe nêe rĕr
  You work here ?
 • เดี๋ยวก็ไปทำงานสายหรอก
  dĭeow gôr bpai tam ngaan săai ròk
  Or you'll be late for work.
 • ฉันเคยทำงานให้พวกเขา
  chăn koie tam ngaan hâi pûak kăo
  I used to work for them.
 • คุณกลับไปทำงานไง
  kun glàp bpai tam ngaan ngai
  You going back to work.