thai2english-logo
search

ทำการ

 • Transliteration
  tam gaan
 • Thai Phonetic
  [ ทำ กาน ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • แล้วผมก็ · ทำการโทรประจำปีอีก
  láew pŏm gôr · tam gaan toh bprà-jam bpee èek
  I make my yearly call again.
 • เราทำการทดลอง
  rao tam gaan tót long
  We were the experiment.
 • จะทำการซ้อมรบในเวลากลางคืนเหรอ
  jà tam gaan sóm róp nai way-laa glaang keun rĕr
  Out on night manoeuvres ?
 • เรากำลังจะทำการปฏิวัติ
  rao gam-lang jà tam gaan bpà-dtì-wát
  We are making a statement.
 • ฉันได้ทำการวิจัยมาแล้ว
  chăn dâai tam gaan wí-jai maa láew
  I've done the research.
 • คุณเป็นคนทำการผ่าตัดหรือ
  kun bpen kon tam gaan pàa dtàt rĕu
  Are you doing the operation ?