ท่าลี

  • Transliteration
    tâa lee
  • Thai Phonetic
    [ ท่า ลี ]