ท่าเรือจ้าง

  • Transliteration
    tâa reua jâang
  • Thai Phonetic
    [ ท่า เรือ จ้าง ]