ทานอาหาร

  • Transliteration
    taan aa-hăan
  • Thai Phonetic
    [ ทาน-อา-หาน ]