ท่าที

  • Transliteration
    tâa tee
  • Thai Phonetic
    [ ท่า-ที ]