ท่าทาง

  • Transliteration
    tâa taang
  • Thai Phonetic
    [ ท่า-ทาง ]