ท่าเดียว

  • Transliteration
    tâa dieow
  • Thai Phonetic
    [ ท่า เดียว ]