ทางพญานาคทาง พะ-ยา-นาก
taang pá-yaa-nâakTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish