ทางเดินอาหาร

  • Transliteration
    taang dern aa-hăan
  • Thai Phonetic
    [ ทาง เดิน อา-หาน ]