thai2english-logo
search

ทาง

 • Transliteration
  taang
 • Thai Phonetic
  [ ทาง ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • เขาไปทางไหน
  kăo bpai taang năi
  Which way did they go ?
 • ฉันจะไม่ไปสักทาง
  chăn jà mâi bpai sàk-taang
  I wouldn't go either way.
 • แล้วบานไหนคือทางไหน
  láew baan năi keu taang năi
  Which one is which ?
 • มีทางรักษาเหรอ
  mee taang rák-săa rĕr
  There's a cure ?
 • มีเซ็นเซอร์ตรวจจับอณูทางเคมี
  mee sen-sêr dtrùat jàp à-noo taang kay-mee
  Molecular chemical sensor.
 • ยานสองลำ · ทางสองทาง
  yaan-sŏng-lam · taang sŏng taang
  Two ships, two directions.