แถว

  • Transliteration
    tăew
  • Thai Phonetic
    [ แถว ]