ถนอมอาหาร

  • Transliteration
    tà-nŏm aa-hăan
  • Thai Phonetic
    [ ถะ-หฺนอม อา-หาน ]