โต๊ะอาหาร

  • Transliteration
    dtó aa hăan
  • Thai Phonetic
    [ โต๊ะ-อา-หาน ]