แต่ประการใดแต่ ปฺระ-กาน ได
dtàe bprà-gaan daiTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2018 thai2english.com.
Colombian Spanish