แต่ประการใดแต่ ปฺระ-กาน ได
dtàe bprà-gaan daiTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish