แต่ครั้งไหนครั้งไรแต่ คฺรั้ง ไหฺน คฺรั้ง ไร
dtàe kráng năi kráng raiTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2018 thai2english.com.
Colombian Spanish