เต่า

 • Transliteration
  dtào
 • Thai Phonetic
  [ เต่า ]

Example Sentences

 • ฉันไม่ใช่เต่า
  chăn mâi châi dtào
  I am not a turtle.
 • พวกคุณเป็นเต่าหรือไง
  pûak kun bpen dtào rĕu ngai
  Are you all tortoises ?
 • ถอดกระดองเต่าออกซะ
  tòt grà-dong dtào òk sá
  Take the turtle shell off.
 • คู่หมั้นเต่าของฉัน
  kôo mân dtào kŏng chăn
  My turtle fiancee.
 • คู่หมั้นเต่า
  kôo mân dtào
  Engaged turtle couple.
 • นี่เต่าโง่
  nêe dtào ngôh
  This dumb turtle.