เตรียมอาหาร

  • Transliteration
    dtriam aa-hăan
  • Thai Phonetic
    [ เตฺรียม อา-หาน ]