thai2english logo

เต็มที่

 • Transliteration
  dtem têe
 • Thai Phonetic
  [ เต็ม ที่ ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • ฉันจะพยายามให้เต็มที่
  chăn jà pá-yaa-yaam hâi dtem têe
  I will try my hardest.
 • ฉันสนับสนุนเขาเต็มที่
  chăn sà-nàp-sà-nŭn kăo dtem têe
  I supported him strongly.