ตีนท่า

  • Transliteration
    dteen tâa
  • Thai Phonetic
    [ ตีน ท่า ]