thai2english logo

ต่างๆ

 • Transliteration
  dtàang dtàang
 • Thai Phonetic
  [ ต่าง ต่าง ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • ฉันศึกษาท่าต่างๆ
  chăn sèuk-săa tâa dtàang dtàang
  I studied the diagrams.
 • หิมะแรกกับอะไรต่างๆ
  hì-má râek gàp à-rai dtàang dtàang
  The first snow and all that.