thai2english logo

ตัว

 • Transliteration
  dtuua
 • Thai Phonetic
  [ ตัว ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • เราหาตัวเขาไม่พบ
  rao hăa dtuua kăo mâi póp
  We can't find the guy.
 • จุดบนตัวคุณได้ไหม
  jùt bon dtuua kun dâai măi
  Can I light it on you ?
 • พวกเราเชื่อมั่นในตัวคุณ
  pûuak rao chêuua mân nai dtuua kun
  We have faith in you.
 • ปรบมือให้กับตัวคุณด้วย
  bpròp meu hâi gàp dtuua kun dûuay
  A great applause for you.
 • ตัวอุ่นๆ · นะ
  dtuua ùn ùn · ná
  She's little hot.
 • ฉันนับได้สามตัว
  chăn náp dâai săam dtuua
  I count three of them.