thai2english logo

ตัดสินใจ

 • Transliteration
  dtàt sĭn jai
 • Thai Phonetic
  [ ตัด สิน ไจ ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • ฉันตัดสินใจแล้ว
  chăn dtàt sĭn jai láew
  I am absolutely sure.
 • แล้วผมก็ตัดสินใจแน่วแน่
  láew pŏm gôr dtàt sĭn jai nâew nâe
  Then I made up my mind.
 • จัดการตัดสินใจได้เลย
  jàt gaan dtàt sĭn jai dâai loiie
  Make a managerial decision.
 • คุณตัดสินใจเมื่อไหร่เนี่ย
  kun dtàt sĭn jai mêuua rài nîia
  When did you decide this ?
 • ตกลงคุณตัดสินใจหรือยังครับ
  dtòk long kun dtàt sĭn jai rĕu yang kráp
  So have you decided ?
 • ดังนั้น · เราจังตัดสินใจทีเอาเด็กไว้
  dang nán · rao jang dtàt sĭn jai tee ao dèk wái
  So, we decided to have it.