thai2english logo

ตัด

 • Transliteration
  dtàt
 • Thai Phonetic
  [ ตัด ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • คุณเป็นคนตัดสายส่งน้ำมันของผมหรือเปล่า
  kun bpen kon dtàt săai sòng náam man kŏng pŏm rĕu bplào
  Did you cut my fuel line ?
 • คุณมีที่ตัดเล็บไหม
  kun mee têe dtàt lép măi
  Do you have a nail clipper ?
 • ให้ฉันตัดให้หนูนะ
  hâi chăn dtàt hâi nŏo ná
  Let me cut it for you.
 • สัญญาณถูกตัดครับ
  săn-yaan tòok dtàt kráp
  He's cutting out.
 • ตัดเล็บเท้าซะด้วย
  dtàt lép táo sá dûuay
  Cut your toenails.
 • เร็วๆ · สิ · แล้วก็ตัดอะไรซักอย่างซิ
  reo reo · sì · láew gôr dtàt à-rai sák yàang sí
  Hurry up and cut something.