ตั้งท้องตั้ง ท้อง
dtâng tóng
  • Verb
    [to] conceive ; be pregnant ; be in pregnancy

    Components
Terms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish