thai2english logo

ตั้ง

 • Transliteration
  dtâng
 • Thai Phonetic
  [ ตั้ง ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • เราควรตั้งกติกา
  rao kuuan dtâng gà-dtì-gaa
  We should set some rules.
 • มันตั้งสามเดือนแล้วนะคะ
  man dtâng săam deuuan láew ná ká
  It was three months ago.
 • ฉันเป็นอย่างนั้นตั้งเมื่อไหร่กัน
  chăn bpen yàang nán dtâng mêuua rài gan
  When was I ever like that ?
 • ช่วยตั้งหัวข้อของวันนี้ให้ด้วย
  chûuay dtâng hŭua kôr kŏng wan née hâi dûuay
  Today's topic please.
 • ตั้งหลังตรง
  dtâng lăng dtrong
  Straighten your back.
 • มา · ตั้งท่า
  maa · dtâng tâa
  Come on, make a pose.