thai2english-logo
search

ต้องการ

 • Transliteration
  dtông gaan
 • Thai Phonetic
  [ ต้อง กาน ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • แล้วต้องการอะไร
  láew dtông gaan à-rai
  Then what do you want ?
 • ผมต้องการทุกอย่าง
  pŏm dtông gaan túk yàang
  I want everything.
 • เราต้องการเขามาช่วยเหลือพวกเรา
  rao dtông gaan kăo maa chûay lĕua pûak rao
  We want her to help us.
 • คุณต้องการความช่วยเหลือหรือ
  kun dtông gaan kwaam chûay lĕua rĕu
  Do you need assistance ?
 • ฉันต้องการข้อพิสูจน์
  chăn dtông gaan kôr pí-sòot
  I want the proof.
 • คุณต้องการอะไร
  kun dtông gaan à-rai
  What do you want ?