ต่อ

  • Transliteration
    dtòr
  • Thai Phonetic
    [ ต่อ ]