thai2english logo

ต่อ

 • Transliteration
  dtòr
 • Thai Phonetic
  [ ต่อ ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • เอาล่ะ · ต่อไป
  ao lâ · dtòr bpai
  All right. Continue.
 • เขาสูญเสียศรัทธาต่อตัวเอง
  kăo sŏon sĭia sàt-taa dtòr dtuua eng
  She's lost faith in herself.
 • แล้ว · คุณจะทำยังไงต่อ
  láew · kun jà tam yang ngai dtòr
  So what will you do ?
 • คุณควรสวามิภักดิ์ต่อเขา
  kun kuuan sà-wăa-mí-pák dtòr kăo
  You owe him your allegiance.
 • นั่นต้องมีผลกระทบต่อเขาแน่
  nân dtông mee pŏn grà-tóp dtòr kăo nâe
  That must have affected him.
 • แล้วนี่จะไปไหนกันต่อหล่ะเนี่ย
  láew nêe jà bpai năi gan dtòr là nîia
  What is going on here ?