thai2english-logo
search

ตรวจ

 • Transliteration
  dtrùat
 • Thai Phonetic
  [ ตฺรวด ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • ผมควรจะเข้าตรวจร่างกายไหม
  pŏm kuan jà kâo dtrùat râang gaai măi
  Should I check myself in ?
 • พวกเราตรวจหมดแล้ว
  pûak rao dtrùat mòt láew
  We checked thoroughly.
 • ตอนตรวจร่างกาย
  dton dtrùat râang gaai
  At the physical.
 • ตรวจให้ฉันที
  dtrùat hâi chăn tee
  Check it out for me.
 • แล้วผมจะไปตรวจ
  láew pŏm jà bpai dtrùat
  I'll check up on you.
 • วันนี้มีตรวจร่างกายนะ
  wan née mee dtrùat râang gaai ná
  Today is your checkup day.