thai2english logo

ดี

 • Transliteration
  dee
 • Thai Phonetic
  [ ดี ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • ทำข้อสอบได้ดีหรือเปล่า
  tam kôr sòp dâai dee rĕu bplào
  Did well on the test ?
 • หวัดดี · หวัดดี · นั่นใคร
  wàt dee · wàt dee · nân krai
  Hello, hello. Who is it ?
 • หวัดดี · หวัดดี · นั่นใคร
  wàt dee · wàt dee · nân krai
  Hello, hello. Who is it ?
 • ทำยังไงดีเนี่ย
  tam yang ngai dee nîia
  What should I do ?
 • เราจะเจอกันที่ไหนดีค่ะ
  rao jà jer gan têe năi dee kâ
  Where should we meet ?
 • ดูเข้ากับคุณดี
  doo kâo gàp kun dee
  It suits you.