ดำเนินงาน

  • Transliteration
    dam-nern ngaan
  • Thai Phonetic
    [ ดำ-เนิน งาน ]