thai2english logo

ซื้อ

 • Transliteration
  séu
 • Thai Phonetic
  [ ซื้อ ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • คุณไปซื้ออะไรครับ
  kun bpai séu à-rai kráp
  What did you buy ?
 • จะไปซื้อปากกานะ
  jà bpai séu bpàak gaa ná
  I am going to buy a pen.
 • แล้วคุณจะซื้อหรือเปล่าล่ะ
  láew kun jà séu rĕu bplào lâ
  So are you buying it or not ?
 • คุณซื้อเองเหรอ
  kun séu eng rĕr
  Did you buy it yourself ?
 • คุณจะซื้อมันเหรอ
  kun jà séu man rĕr
  Are you going to buy it ?
 • ใครซื้ออะไรให้
  krai séu à-rai hâi
  Who bought what ?