thai2english-logo
search

ใช้งาน

 • Transliteration
  chái ngaan
 • Thai Phonetic
  [ ไช้ งาน ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • ชอบใช้งานฉันตลอด
  chôp chái ngaan chăn dtà-lòt
  Always overworking me.
 • มันใช้งานได้ไหม
  man chái ngaan dâai măi
  Is it working ?
 • หรือรถม้าที่ใช้งานได้หรือ
  rĕu rót máa têe chái ngaan dâai rĕu
  Or carriages that work ?
 • เป็นโอกาสให้คุณได้ใช้งาน
  bpen oh-gàat hâi kun dâai chái ngaan
  A chance for you to use me.