ชุดโปรแกรมสำนักงาน

  • Transliteration
    chút bproh-graem săm-nák ngaan
  • Thai Phonetic
    [ ชุด-โปฺร-แกฺรม-สำ-นัก-งาน ]