thai2english-logo
search

ชุด

 • Transliteration
  chút
 • Thai Phonetic
  [ ชุด ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • มีอีกชุดไหม
  mee èek chút măi
  Do you have another copy ?
 • คุณมีอีกชุดไหม
  kun mee èek chút măi
  Do you have another copy ?
 • ฉันใส่ชุดอะไรนี่
  chăn sài chút à-rai nêe
  What am I wearing ?
 • ชุดนี้เป็นไงบ้าง
  chú-dà-née bpen ngai bâang
  How about this ?
 • หรือว่า · เลือกชุดเรียบร้อยไปแล้ว
  rĕu wâa · lêuak chút rîap rói bpai láew
  Pick the dress already ?
 • เอ๊ะ · ชุดพวกเราอยู่ไหนเนี่ย
  é · chút pûak rao yòo năi nîa
  Where did our costumes go ?