ช้าๆได้พร้าสองเล่มงาม

  • Transliteration
    cháa cháa dâai práa sŏng lâym ngaam
  • Thai Phonetic
    [ ช้า ช้า ด้าย พฺร้า สอง เล่ม งาม ]