ช้าๆได้พร้าสองเล่มงาม

 • Transliteration
  cháa cháa dâai práa sŏng lâym ngaam
 • Thai Phonetic
  [ ช้า-ช้า-ด้าย-พฺร้า-สอง-เล่ม-งาม ]
 • 1
  [ Noun ]
  slow and steady wins the race
  Components