--

ชายเลน

  • Transliteration
    chaai layn
  • Thai Phonetic
    [ ชาย-เลน ]