thai2english logo

ชัดเจน

 • Transliteration
  chát jen
 • Thai Phonetic
  [ ชัด เจน ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • มันชัดเจนขนาดนั้นหรือ
  man chát jen kà-nàat nán rĕu
  Is it that obvious ?
 • ใช่ · มันชัดเจนแล้ว
  châi · man chát jen láew
  Yeah, it would be obvious.
 • ใช่ · มันชัดเจนอยู่แล้ว
  châi · man chát jen yòo láew
  Yeah, it would be obvious.
 • คุณได้ยินชัดเจนไม่ใช่เหรอ
  kun dâai yin chát jen mâi châi rĕr
  Haven't you heard clearly ?