ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนชด-ไช้ ค่า-สิน-ไหฺม-ทด-แทน
chót-chái kâa-sĭn-măi-tót-taenTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish