thai2english logo

ใจดี

 • Transliteration
  jai dee
 • Thai Phonetic
  [ ไจ ดี ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • แบบนั้นไม่เรียกว่าใจดีหรอกนะ
  bàep nán mâi rîiak wâa jai dee ròk ná
  You can't call that kind.
 • คุณใจดีจริงนะ
  kun jai dee jing ná
  You're good at this.
 • คุณใจดีมาก
  kun jai dee mâak
  You've been very kind.
 • พวกเขาเป็นอะไรเนี่ย · เทวดาใจดีเหรอไง
  pûuak kăo bpen à-rai nîia · tay-wá-daa jai dee rĕr ngai
  What are they, angels ?
 • รีบตัดสินใจดีกว่า
  rêep dtàt sĭn jai dee gwàa
  Better decide faster.
 • คุณเข้าใจดีแล้วใช่ไหม
  kun kâo jai dee láew châi măi
  You understand, right ?