thai2english logo

ใจ

 • Transliteration
  jai
 • Thai Phonetic
  [ ไจ ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • ขอบใจ · คุณก็ด้วย
  kòp jai · kun gôr dûuay
  Thanks. So do you.
 • ใจของฉันมันเปลี่ยนไปแล้ว
  jai kŏng chăn man bplìian bpai láew
  My heart has changed.
 • ทำหน้าที่ · ที่มาจากใจ
  tam nâa têe · têe maa jàak jai
  My duty is to my heart.
 • พวกคุณได้ยินเสียงที่มาใจฉันไหม
  pûuak kun dâai yin sĭiang têe maa jai chăn măi
  Do you guys hear my heart ?
 • ฉันกลุ่มใจจะตายอยู่แล้วนะ
  chăn glùm jai jà dtaai yòo láew ná
  I am getting so worried.
 • คุณไม่เห็นใจฉันบ้างหรือ
  kun mâi hĕn jai chăn bâang rĕu
  Didn't you see my heart ?